Facebook

Instagram

YouTube

Spotyfi

Statut

STATUT
Fundacji Służąc Życiu
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja Służąc Życiu zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Marcina Mazurkiewicza, Dagmarę Annę Fik zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Ruszkiewicza w kancelarii notarialnej w Chełmnie, Grudziądzka 18 w dniu 14.06.2019 r. działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Chełmno.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.
Cele i zasady działania Fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie wsparcia wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży,
 2. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie wszechstronnego wsparcia osób starszych,
 3. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie wszechstronnego wsparcia osób niepełnosprawnych,
 4. Promocja idei wolontariatu,
 5. Inicjowanie i wspieranie działalności w zakresie ochrony zdrowia,
 6. Inicjowanie i wspieranie działalności o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym,
 7. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej, osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie,
 8. Propagowanie wartości chrześcijańskich i działalności ewangelizacyjnej, w tym również w formie nieodpłatnie przekazywanej literatury chrześcijańskiej na rzecz osób przebywających w szpitalach, zakładach karnych i innych instytucjach w charakterze odpowiednio pacjentów, osób osadzonych w zakładach, pensjonariuszy instytucji, w ramach zawartych porozumień z tymi instytucjami,
 9. Inicjowanie i wspieranie działalności związanej z rozwojem idei przedsiębiorczości
 10. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne głoszenie kerygmatu, rozpowszechnianie Słowa Bożego, promowanie idei Pisma Świętego i literatury chrześcijańskiej.
 11. Działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe zbliżone są do celów statutowych Fundacji.
 12. Popularyzacja i wspieranie chrześcijańskich wzorców rodzinnych; pomoc w pogłębianiu wzajemnych relacji pomiędzy małżonkami; pomaganie rodzicom i dzieciom w zwiększaniu poczucia własnej wartości;
 13. Prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej i naukowej ukierunkowanej na promocję stylu życia opartego na wartościach chrześcijańskich

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 3. Organizację akcji charytatywnych,
 4. Wsparcie materialne, finansowe i rzeczowe dzieci, młodzieży, osób starszych i potrzebujących,
 5. Organizowanie i finansowanie programów stypendialnych, szkoleń i działalności edukacyjnej,
 6. Pomoc finansową i rzeczową dla osób potrzebujących,
 7. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe działalności związanej z promowaniem wartości chrześcijańskich oraz ewangelizacji, w tym również w formie nieodpłatnie przekazywanej literatury chrześcijańskiej na rzecz osób przebywających w szpitalach, zakładach karnych i innych instytucjach w charakterze odpowiednio pacjentów, osób osadzonych w zakładach, pensjonariuszy instytucji w ramach zawartych porozumień z tymi instytucjami
 8. Wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia i zdrowia chorych,
 9. Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, w tym sprzętu, urządzeń i materiałów przeznaczonych do wykonywania działalności związanej z ochroną zdrowia oraz ratowaniem życia i zdrowia chorych,
 10. Promocję działalności, której celem jest popularyzacja wolontariatu
 11. Finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

§ 8


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami. Majątek i dochody Fundacji.

§ 9


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000.000,00 zł (jeden milion) złotych oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku Fundacji
 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 4. Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie:
  • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
  • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
  • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane (PKD 85.59.B).
  • Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
  • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
  • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z)
  • Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
  • Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
  • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKF 68.10.Z),
  • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
  • Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 
  • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).
 5. Wszelkie dochody fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
 6. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
 7. Zarząd określa szczegółowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
 8. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Władze Fundacji.


§ 12

 1. Władzami fundacji są:
  • Rada Fundatorów,
  • Rada Fundacji,
  • Zarząd Fundacji,
 2. Członkowie Rady Fundatorów oraz Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

Rada Fundatorów

§ 13

 1. Do kompetencji Rady Fundatorów należy:
  • Powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji,
  • Powoływanie i odwoływanie Członków Rady Fundacji,
  • Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji
 2. Rada Fundatorów składa się z fundatorów Fundacji.
 3. W przypadku śmierci członka Rady Fundatorów na jego miejsce w Radzie wchodzi osoba
  wskazana w pisemnym oświadczeniu zmarłego członka Rady Fundatorów. Jeżeli zmarły członek Rady Fundatorów nie złożył oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na miejsce zmarłego wchodzi osoba wskazana prze spadkobierców zmarłego członka Rady Fundatorów.
 4. Rada wybiera ze swoje grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 5. Rady Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał-zwykła większością głosów, w razie równej liczby decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członek Rady Fundatorów może być jednocześnie członkiem Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
  Rada Fundacji.

§ 14

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.
 3. Członków składu Rady powołują i odwołuje Rady Fundatorów.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 5. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 15

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 16

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 3. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 4. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 5. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 6. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji.

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundatorów na trzyletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Rada Fundatorów powołuje Prezesa Zarządu.
 4. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich
  członków Rady.

§ 19

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  • uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  • uchwalanie regulaminów,
  • sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
  • ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
  • podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
  • przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  • występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
 3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
 4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
 5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 6. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

Sposób Reprezentacji

§ 20

Do dokonywania w imieniu Fundacji czynności prawnych oraz składania oświadczeń woli uprawniony jest Prezes Fundacji samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Zmiana Statutu

§ 21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
Połączenie z inną fundacją.

§ 22

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 23

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
Likwidacja Fundacji.

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2.  Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundatorów.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.
Postanowienia Końcowe

§ 27

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Logo FS Biale

 

 

Dane fundacji:

Fundacja Służąc Życiu

ul. Budowlana 7

86-200 Chełmno

tel: +48 601 282 893

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 in yb sp

 

Statut i władze fundacji | Polityka prywatności


Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane